ALGEMENE BOEKINGSVOORWAARDEN

VILLA VAKANTIEWONINGEN BV

Villa Vakantiewoningen BV – Algemene huurvoorwaarden voor onze gasten     

1. Definities Accommodatie: de in het boeking- reserveringsformulier beschreven accommodatie Beheerder: degene die ter plekke de serviceverlening zoals sleuteladres, schoonmaak en onderhoud behartigt en de betalingen in ontvangst neemt die ter plekke door de huurder volgens de boeking gedaan dienen te worden. Huurder: de in het boekings-/reserveringsformulier vermelde persoon die de boeking doet, evenals zijn medereizigers en gasten die in de vakantiewoning verblijven. Huurprijs: de totale huur zoals gemeld in het boeking- reserveringsformulier. Boeking: de boeking van een vakantie accommodatie, zoals beschreven in het boeking- reserveringsformulier. Boekings- en reserveringsformulier: het contract tussen huurder en verhuurder. Verhuurder: de accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere Verhuurder(s) op het gebied van reizen, met wie Huurder een Overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, uitsluitend verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.  Villa Vakantiewoningen BV: de besloten vennootschap die in Opdracht adviseert, bemiddelt en informeert bij de totstandkoming van een Overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder met betrekking tot één of meer Accommodaties. Hierna te benoemen als Villa.nl.   


2. Totstandkoming boekingsovereenkomst   

2.1 Boeking - Zodra Huurder een boeking plaatst - ofwel via het internet, schriftelijk, telefonisch, per e-mail of persoonlijk bij de Verhuurder - is een overeenkomst tot stand gekomen waarop deze algemene boekingsvoorwaarden van toepassing zijn.   

2.2 Reserveringsaanvraag - Door het plaatsen van een reserveringsaanvraag geeft Huurder aan Villa.nl de opdracht om het vakantiehuis te reserveren, waardoor Huurder daarna gebonden is tot betaling van de kosten, vermeld op de website.   

2.3 Reserveringsbevestiging en totstandkoming overeenkomst - De reservering wordt in de regel binnen 24 uur na het plaatsen ervan door Villa.nl bevestigd aan Huurder. Deze bevestiging geldt dan als bewijs voor de totstandkoming van de overeenkomst tussen Huurder en Villa.nl voor de in de reserveringsbevestiging genoemde periode. Huurder kan binnen twee werkdagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging kosteloos eventuele fouten hierin door Villa.nl laten herstellen, bij gebreke waarvan de reserveringsbevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en inhoud van de Overeenkomst. Dit onder de ontbindende voorwaarde dat Villa.nl binnen twee werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst alsnog aangeeft – om welke reden dan ook - dat huur in die betreffende periode niet mogelijk is.   

2.4 Aanbod - Het aanbod van Villa.nl en de informatie op haar website is met zorg samengesteld. Het kan zijn dat door omstandigheden de beschrijving of foto’s niet meer helemaal overeenkomt met de huidige situatie, zoals bijvoorbeeld een renovatie of een aanpassing van het interieur. Ook de afstanden die genoemd worden op haar website zijn bij benadering aangegeven. Zolang het niet om grote verschillen gaat kan Villa.nl hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.   

2.5 Reisgezelschap – Huurder, ook hoofdgast, is verantwoordelijk voor de rest van het reisgezelschap en het juiste aantal opgegeven personen. Dit betekent dat Huurder ervoor moet zorgen dat hij/zij en het reisgezelschap de contractuele verplichtingen nakomen en zich als goede gasten gedragen.   

2.6 Fouten – Villa.nl is niet gebonden aan een duidelijke herkenbare vergissing of fout, zoals bijvoorbeeld prijsfouten (bijvoorbeeld als gevolg van druk- of rekenfouten) of allocatiefouten op de website.   

2.7 Onderverhuur – Het doorverhuren of het met eigen prijsstelling aanbieden van de door Villa.nl gepubliceerde Accommodaties is niet toegestaan.   2.8 Speciale verzoeken – Villa.nl houdt graag rekening met speciale wensen van gasten maar kan echter niet garanderen dat aan dergelijke verzoeken wordt voldaan. Speciale wensen, boekingen onder voorwaarden en mondelinge afspraken zijn slechts geldig als deze schriftelijk door Villa.nl zijn bevestigd.        


3. Reissom   

3.1 Betaling - De volledige reissom dient door Huurder te worden voldaan in Euro's, tenzij specifiek anders vermeld. Als datum van betaling geldt de datum waarop de betaling op de bankrekening van Villa.nl is ontvangen. Bij betaling in andere valuta dient Huurder rekening te houden met eventuele prijsverschillen als gevolg van de actuele wisselkoers.    

3.2 Betalingstermijn - De aanbetaling bedraagt minimaal 35 % van de reissom en deze staat in de boekingsprocedure van iedere Accommodatie aangegeven. De aanbetaling is onmiddellijk verschuldigd na ontvangst van de boekingsbevestiging. De boeking is pas definitief nadat de aanbetaling door Villa.nl op haar bankrekening is ontvangen.    De betaling van het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor vertrek door Villa.nl te zijn ontvangen. Bij boekingen die korter dan 8 weken voor vertrek worden gemaakt, dient de gehele reissom direct te worden betaald.     

3.3 Betaling na vervaldatum - Als op de overeengekomen vervaldag geen aanbetaling en/of eindafrekening is ontvangen, heeft Villa.nl het recht de reisovereenkomst te annuleren (ontbinden). Villa.nl is daarbij gerechtigd om de annuleringskosten bij Huurder in rekening te brengen. Na annulering van de reisovereenkomst is de Accommodatie boekbaar voor andere Huurders en kan Villa.nl Huurder geen beschikbaarheid van de villa meer garanderen.     

3.4 Waarborgsom en bijkomende kosten - Voor de meeste Accommodaties is een borgsom van toepassing, deze staat vermeld in de beschrijving. Daarnaast kunnen extra kosten verschuldigd zijn, zoals voor bedlinnen of (eind)schoonmaak of andere optionele keuzes. De wijze van betaling van de borgsom en/of bijkomende kosten worden getoond in de boekingsprocedure. Zie ook punt 4.7. 

3.5 Reispapieren – Na ontvangst van alle reisgelden en de borgsom stuurt Villa.nl aan huurder de gegevens betreffende zijn aankomst in de woning. 

3.6 Boekingskosten – Villa.nl rekent per boeking een bedrag ter dekking van administratieve kosten. Dit bedrag staat vermeld in de reservering. 

3.7 Verzekering - De huurprijs is exclusief verzekeringen tenzij uitdrukkelijk vermeld is dat de huurprijs inclusief verzekeringen zijn en de soort verzekering is vermeld. Villa.nl adviseert huurder om voor voor alle gasten een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. 

 3.8 WA verzekering -  De huurder is verplicht om ten laatste bij de aanvang van zijn verblijf in het bezit te zijn van een geldige, Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering. Bij gebeurlijke ongevallen in- en rondom de vakantievilla is de huurder zelf aansprakelijk.  


4. Wijzigen en annuleren    

4.1. Wijziging – Villa.nl kan kleine wijzigingen aanbrengen in de reisovereenkomst, maar zal Huurder vooraf hierover informeren. Bij een meer ingrijpende wijziging zal Villa.nl Huurder eerst vragen of hij/zij hiermee akkoord gaat of dat hij/zij de boeking wenst te annuleren. Indien Huurder de reisovereenkomst op eigen verzoek wil wijzigen, bijvoorbeeld door de aankomstdatum te wijzigen of een andere villa te kiezen, brengt Villa.nl Huurder een bedrag in rekening dat gelijk is aan de annuleringskosten.    

4.2 Annulering door Villa.nl - In incidentele gevallen kan het voorkomen dat Villa.nl de definitieve boeking op de tweede werkdag na boeking helaas dient te annuleren. In dit geval wordt de (aan-)betaling volledig aan de boeker gerestitueerd.   Ook voor de aankomstdatum kan Villa.nl de reisovereenkomst annuleren indien nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet mogelijk is als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. In dit geval verliest Villa.nl haar recht op de volledige betaling van de boeking en wordt het al betaalde bedrag aan Huurder terugbetaald.     

4.3 Alternatief - In het geval dat een substantieel deel van het verblijf niet (meer) mogelijk is door problemen met de Accommodatie, zal Villa.nl voor de gast een gelijkwaardig alternatief zoeken. Villa.nl probeert hierbij zoveel mogelijk rekening te houden met de ligging, klasse en voorzieningen van de Accommodatie alsook de samenstelling van het reisgezelschap. Als de alternatieve Accommodatie aantoonbaar van mindere kwaliteit is, komt Huurder in aanmerking voor een vergoeding. Is de alternatieve Accommodatie aantoonbaar van hogere kwaliteit, dan wordt Huurder verzocht een aanvullend bedrag te betalen. In beide gevallen heeft Huurder ook de mogelijkheid om de reisovereenkomst op te zeggen met daarbij restitutie van het niet genoten verblijf.     

4.4 Annuleringskosten Gratis annuleren binnen 48 uur - Huurder kan een overeenkomst, schriftelijk, zonder kosten, uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van de Reserveringsbevestiging annuleren of wijzigen. Dit tenzij het verblijf in de Accommodatie binnen 60 dagen na de datum van de Reserveringsbevestiging valt.  Bij gebreke daaraan zal de reserveringsbevestiging gelden als bewijs voor het bestaan en de inhoud van de overeenkomst. Vanaf 48 uur tegen de volgende, geldende kosten – Vanaf 48 uur nadat Huurder de Accommodatie heeft gereserveerd kan Huurder schriftelijk annuleren mits betaling van hierna genoemde annuleringskosten: a) Bij annulering door de huurder 60 dagen of langer voor aanvang van het verblijf: de aanbetaling 35% van de reissom blijft in het bezit van Villa.nl. b) Bij annulering binnen de termijn van 60 dagen voor de aanvang van de huurperiode, is Huurder het volledige bedrag aan Villa.nl verschuldigd.  Indien Huurder de huurperiode of andere essentialia van de Overeenkomst wenst te wijzigen, dan is daarvoor uitdrukkelijke toestemming van Villa.nl nodig. Als de toestemming door Villa.nl niet wordt verleend en Huurder de Overeenkomst wenst te annuleren, dan gelden bovengenoemde bepalingen ten aanzien van annulering.  Het annuleren of wijzigen van de Overeenkomst door Huurder geldt ook als annulering of wijziging voor Medereiziger(s).  De boeking kan op elk moment voor de aankomstdatum door de gast worden geannuleerd. Annuleringen worden uitsluitend tijdens werkdagen verwerkt. Mocht een annulering ons pas na het einde van een werkdag bereiken, dan verwerken wij deze binnen uiterlijk 3 werkdagen. De eerstvolgende werkdag na ontvangst van de annulering is daarbij bepalend voor de hoogte van de annuleringskosten.      

4.5 Restitutie na annulering – Villa.nl streeft ernaar om het restant huurbedrag binnen 14 dagen na de annuleringsdatum terug te betalen.     

4.6 Beëindiging verblijf wegens gedrag gerelateerde redenen – Villa.nl kan de huurovereenkomst zonder inachtneming van enige opzegtermijn beëindigen indien Huurder, ondanks voorafgaande aanmaning, bij voortduring het verblijf verstoort of zich zodanig in strijd met de reisovereenkomst gedraagt, dat onmiddellijke ontbinding van de reisovereenkomst gerechtvaardigd is. Dit is bijvoorbeeld het geval als andere personen in gevaar worden gebracht. Bij dergelijke gevallen zal de reissom onmiddellijk worden verbeurd en zal de gast aansprakelijk kunnen worden gesteld voor iedere schade direct voortvloeiend uit zijn/haar gedrag.      

4.7 Waarborgsom - De Verhuurders van de Accommodaties, waarvoor Villa.nl bemiddelt, stellen als voorwaarde dat Huurder een waarborgsom voldoet. Deze dient als zekerheid voor eventuele schade of extra kosten veroorzaakt door Huurder (bijv. kosten voor breuk, beschadiging, extra schoonmaakkosten, verblijf met meer dan toegestane aantal personen, ernstige geluidsoverlast, etc.). De hoogte van de waarborgsom staat op de Reserveringsbevestiging vermeld. Villa.nl heeft geen zeggenschap over de waarborgsom. Het voldoen van de waarborgsom en de restitutie ervan is een gelegenheid tussen de Verhuurder en Huurder. Bij een aantal Vakantiehuizen dient de borgsom bij aankomst contant betaald te worden en wordt bij vertrek terugbetaald door Verhuurder of Beheerder onder eventuele aftrek van bijkomende kosten en/of schade veroorzaakt door Huurder. Als de waarborgsom bij vertrek niet contant terugbetaald wordt, zal de waarborgsom teruggestort worden op de bankrekening van Huurder. Ook bij vertrek vóór het overeengekomen tijdstip zal de waarborgsom worden nagestuurd. In veel gevallen incasseert Villa.nl de waarborgsom namens Verhuurder; dit geschiedt een week voor aanvang van het verblijf door Huurder in de Accommodatie. Villa.nl is gehouden om de waarborgsom op diens eerste verzoek aan Verhuurder ter beschikking te stellen. Na afloop van de huurperiode kan de waarborgsom pas met instemming van Verhuurder worden terugbetaald. Verhuurders toestemming dient binnen 14 dagen na de afloop van de huurperiode te worden verstrekt, bij gebreke waarvan Villa.nl de waarborgsom op eigen gezag kan terugstorten aan Huurder.  Huurder dient bij vertrek in aanwezigheid van Verhuurder of Beheerder een uitcheck te laten doen. Indien Huurder op een vroeg tijdstip of op een andere dag vertrekt, wordt Huurder geadviseerd om op de dag van vertrek telefonisch navraag te doen bij Verhuurder of Beheerder of de oplevering van de Accommodatie in orde was. Als er sprake is van schade of breuk dient Huurder dit bij vertrek aan te geven bij Verhuurder of Beheerder.  Indien Verhuurder aan Villa.nl geen toestemming verleent voor het terugstorten van de waarborgsom zal Villa.nl Huurder direct hiervan op de hoogte stellen. Voor inhoudelijke vragen over verrekeningen met de waarborgsom kan Huurder (eventueel met hulp van Villa.nl) contact opnemen met Beheerder of Verhuurder.          


5. Verblijf  

5.1. Aankomst – Bij aankomst dient Huurder zijn/haar reisovereenkomst aan de Verhuurder/ Beheerder te laten zien. De sleuteloverdracht vindt niet altijd per definitie bij de Accommodatie zelf plaats maar kan plaatsvinden op het adres dat op de reisovereenkomst vermeld wordt. Met name tijdens het seizoen kan het voorkomen dat gasten moeten wachten op een aangegeven locatie waar de sleutel aan hen overhandigd/door hen ingeleverd wordt.      

5.2. Check-in – In de regel vindt het inchecken plaats tussen 16:00 uur en 18:00 uur. Als dit voor verblijf mocht afwijken, zal dit in de reisovereenkomst worden aangegeven. Huurder dient zelf alles in het werk te stellen om op de in de reisovereenkomst vermelde datum en binnen het aangegeven tijdsbestek te arriveren. Indien Huurder aankomt na het laatstgenoemde toegestane tijdstip kan Verhuurder of Beheerder een toeslag berekenen.   Als Huurder de Accommodatie niet kan betrekken zoals bij boeking overeengekomen (bijvoorbeeld als gevolg van zeer druk wegverkeer of om persoonlijke redenen) en er geen sprake is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden op de plaats van bestemming of in de directe omgeving daarvan die een tijdige aankomst sterk bemoeilijken, heeft Villa.nl recht op de betaling volgens, in overeenstemming met artikel 4.4. Hetzelfde geldt indien Huurder de Accommodatie eerder verlaat.      

5.3 Check out – In het algemeen wordt van Huurder verwacht dat hij op de dag van vertrek om 09.00 uur de Accommodatie verlaat. Huurder dient een check-out af te stemmen met Verhuurder/ Beheerder (zie 4.7)     

5.4 Eindschoonmaak - Het laten doen van de eindschoonmaak is door Verhuurder verplicht gesteld tegen de extra kosten die vermeld staan op de Reserveringsbevestiging. Voor elke Accommodatie geldt dat Huurder de accommodatie in een behoorlijke staat –dat wil zeggen: bezemschoon– dient achter te laten. De in- en -om de accommodatie aanwezige zaken dienen op hun oorspronkelijke plaats (zoals bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. De barbecue/plancha en oven dienen te zijn schoongemaakt. Indien de Verhuurder/ Beheerder constateert dat zaken niet als zodanig zijn achtergelaten is hij gerechtigd om extra kosten aan Huurder in rekening te brengen en deze door Villa.nl te laten inhouden van de waarborgsom.   Op de boekingsbevestiging staat vermeld of de schoonmaakkosten van de desbetreffende Accommodatie is inbegrepen. Als dat niet het geval is, dan staan de desbetreffende kosten vermeld, en ook of deze kosten vooraf, of bij aankomst te dienen worden voldaan.       


6. Bijzondere voorwaarden en instructies   

6.1 Vaste en variabele kosten - Vaste kosten die in alle gevallen moeten worden betaald, zijn zichtbaar in de prijs die op de boekingsbevestiging wordt vermeld. Variabele kosten die afhankelijk zijn van het aantal personen dat meereist, de samenstelling van het reisgezelschap of van het verbruik (zoals de toeristenbelasting, elektriciteit, gas, verwarming, water) kunnen aan de Verhuurder/ Beheerder verschuldigd zijn, afhankelijk van het verbruik in de Accommodatie. Als er vragen zijn over de te betalen variabele kosten, kan Huurder contact opnemen met Villa.nl      

6.2 Extra bedden en/of kinderbedjes - In de boekingsbevestiging staat vermeld of er extra bedden en/of kinderbedjes aanwezig zijn. Huurder dient altijd zelf beddengoed voor een kinderbedje mee te brengen. Gelieve vooraf te controleren of een kinderbedje is inbegrepen in het maximaal aantal toegestane personen, of dat er nog een extra persoon (kind) in de Accommodatie mag verblijven. Kinderbedjes zijn over het algemeen geschikt voor kinderen tot 2 jaar. Extra bedden en kinderbedjes moeten altijd bij de reservering worden doorgegeven en, in sommige gevallen, aan Huurder worden bevestigd. De reserveringsbevestiging moet een aantekening bevatten dat er een extra bed en/of kinderbedje is gereserveerd.      

6.3 Huisdieren - Het meenemen van huisdieren naar de Accommodatie is alleen toegestaan als hiervoor door Verhuurder vooraf toestemming is verleend. Als deze toestemming is verleend staat dit expliciet vermeld in de boekingsbevestiging, evenals de eventuele toeslag. In alle andere gevallen is het meenemen van huisdieren niet toegestaan en kan hiervoor achteraf een boete worden berekend van €150,00 per huisdier per dag. Daarnaast behoudt Verhuurder zich het recht voor alsnog nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook te eisen. Als huisdieren zijn toegestaan is Huurder aansprakelijk voor eventuele schade, aangericht door meegebrachte huisdieren. Huurder dient erop toe te zien dat meegebrachte huisdieren geen toegang hebben tot slaapkamers, zwembaden en meubels.     

6.4 Water, Elektriciteit en Internet - Voor eventuele storingen in water-, elektriciteitsvoorzieningen en internetverbindingen kan Villa.nl noch de verhuurder voor de geleden schade en ongemak aansprakelijk gesteld worden. Gemeentelijke en/of regionale autoriteiten en/ of bedrijven kunnen, door verschillende oorzaken en/ of storingen besluiten tot tijdelijke afsluiting en/ of korting van distributie.       

6.5 Internet en Wifi - Als er bij de beschrijving melding wordt gemaakt van Internet/ Wifi houdt dat niet automatisch in dat de ontvangst en de capaciteit van hoog niveau zijn. In Frankrijk is de ontvangst vaak niet stabiel. Villa.nl garandeert niet dat Wifi/Internet altijd beschikbaar is, noch garandeert Villa.nl snelheid, stabiliteit, compatibiliteit en veiligheid. Als gevolg hiervan is Huurder zelf verantwoordelijk voor het nemen van adequate veiligheidsmaatregelen voor zijn/haar apparaten. Internet/Wifi wordt normaliter verstrekt voor vakantiedoeleinden en kan daardoor beperkt zijn. Het is daarom niet geschikt voor zakelijk gebruik en is op eigen risico van de gebruiker. Als u (voor uw werk) afhankelijk bent van Internet dient u zelf een bundel gigabytes mee te nemen. Er is (bijna) overal 4G.      

6.6 Zwembad - Zwembaden zijn in de regel van medio mei tot eind september geopend. De exacte openingsdata kunt u opvragen bij Villa.nl Er zijn ook Accommodaties waar het hele jaar gebruik gemaakt kan worden van een (verwarmd) zwembad. Verhuurder is verantwoordelijk voor het aanbrengen van de juiste beveiliging van zwembaden, volgens, in overeenstemming met de wettelijke regels van Frankrijk waar het Vakantiehuis is gelegen. Kinderen jonger dan 14 jaar mogen slechts onder toezicht van een volwassene het zwembad gebruiken waarbij het verplicht is dat kind(eren) een zwemvest gebruiken. De beveiliging mag nooit als substituut worden gezien van de supervisie van de ouders voor hun kinderen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor ongelukken in een zwembad dat hoort bij het Vakantiehuis. Huurder dient bij aankomst de werking van de beveiliging te controleren en eventuele gebreken per omgaande te melden bij Verhuurder. Ongelukken in- en rondom het zwembad zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van Huurder.    

6.7 Zwembadverwarming – Als bij de woning staat vermeld dat het zwembadwater verwarmd kan worden, kan Verhuurder nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de hoogte van de watertemperatuur. De temperatuur die maximaal kan worden bereikt is afhankelijk van het weer. Het (tijdelijk) niet kunnen gebruiken door Huurder van het zwembad door een te lage watertemperatuur kan Verhuurder daarom niet worden aangerekend.     

6.8 Maximum bezetting - Als de huurder de intentie heeft met meer dan het aantal genoemde personen zoals door Huurder vermeldt ten tijde van de reservering, is huurder verplicht voorafgaand aan de huurperiode schriftelijk een verzoek hiertoe in te dienen bij Villa.nl. Villa.nl heeft het recht om dit te weigeren of om hiervoor een extra toeslag te verlangen. Huurder verplicht zich de accommodatie volgens de algemeen geldende normen te bewonen. Als zonder toestemming van Verhuurder meer mensen dan overeengekomen in het Vakantiehuis overnachten of kamperen op het bijbehorende terrein, is Huurder automatisch in verzuim van zijn verplichtingen in de Overeenkomst en is hij schadeplichtig. De door Verhuurder als gevolg van overtreding hiervan geleden schade wordt bij voorbaat bepaald op een minimum van €250 per dag per persoon. Deze bepaling is een boetebeding in de zin der wet en geldt onverminderd het recht van Verhuurder om ontbinding en/of nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook, te eisen.  Het is Huurder niet toegestaan de Accommodatie onder te verhuren of anderszins aan Derden in gebruik te geven of ter beschikking te stellen.     

6.9 Elektrisch opladen - Het is niet toegestaan om apparaten met een hoge oplaadbelasting te gebruiken of aan te sluiten, zoals, maar niet uitsluitend, airconditioning, e-bikes en elektrische auto's, tenzij specifiek anders vermeld in de boekingsovereenkomst of door Villa.nl schriftelijk aan Huurder bevestigd.      

6.10 Leeftijdsbeperking - Voor personen jonger dan 30 jaar en waarbij de medebewoners van de te huren Accommodatie ook jonger zijn dan 30 jaar, is het niet toegestaan om online te boeken zonder voorafgaande toestemming van Villa. Niet-naleving van deze regel kan leiden tot annulering van de boeking.     

6.11 Documenten en huisregels - Villa.nl zal voorafgaand of bij de boeking de benodigde algemene informatie verstrekken over de gehuurde accommodatie en omgeving. Voor zover een huishoudelijk reglement in de Accommodatie van toepassing is, dient Huurder de bepalingen van dit reglement zonder uitzondering na te leven. Verhuurder zorgt er voor dat Huurder een exemplaar van het huishoudelijk reglement ontvangt en/of dat er een exemplaar in de vakantiewoning ligt.     

6.12 Roken - Het is niet toegestaan in het Vakantiehuis te roken. Eventueel aanwezige asbakken zijn bedoeld voor buitenshuis.     

6.13 Bedlinnen, handdoeken en keukenlinnen – Huurder kan zien of deze diensten verkrijgbaar zijn en of ze zijn inbegrepen of als supplement worden berekend. Ook staat op de boekingsbevestiging of deze kosten vooraf of ter plaatse dienen te worden betaald.     

6.14 Partijen – Evenementen - Het is verboden partijen of evenementen te houden in de gehuurde accommodatie zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder.     

6.15 Muziek en geluid - Het is niet toegestaan om muziek te maken of af te spelen of geluiden te maken, die buiten de grenzen van de huuraccommodatie te horen zijn. In geval van toestemming voor een partij of evenement kan muziek worden afgespeeld of gespeeld in het kader van de geldende wettelijke voorschriften. De huurder is verplicht om de buren, die kunnen worden beïnvloed door lawaai, te informeren voor het komende evenement of feest. Bij overtreding hiervan, verwijzen we naar het artikel over de waarborgsom, dat vermeld dat de waarborgsom zal gebruikt worden voor geleden schade door ernstige geluidsoverlast.      

6.16 Bouwactiviteiten - De accommodaties die verhuurd worden, zijn in de regel particuliere eigendommen van individuele eigenaren en in het algemeen gelegen in ruim opgezette wijken. De accommodaties bevinden zich doorgaans niet in vakantieparken, waardoor het incidenteel voor kan komen dat er onverwachte bouwwerkzaamheden plaatsvinden in de omgeving van de door u gehuurde accommodatie. Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door huiseigenaren, aannemers en/ of overheidsinstellingen, waarmee wij geen enkele relatie hebben en waarop wij geen enkele invloed kunnen uitoefenen. Zowel de accommodatieverschaffer, boekingsagent of verhuurder zijn dan ook uitgesloten van elke aansprakelijkheid over de ontstane overlast veroorzaakt door bouwwerkzaamheden die niet in opdracht worden uitgevoerd door de accommodatieverschaffer zelf.     

6.17 Satelliet-tv en kabel-tv - Als er bij de beschrijving melding wordt gemaakt van een satelliet- of kabel-tv houdt dat niet automatisch in dat de programma's van uw thuisland te ontvangen zijn. De veelal buitenlandse eigenaren beschikken over decoders die niet altijd geschikt zijn om alle internationale programma's te ontvangen.     

6.18 Tuin en zwembad - In vakantiehuizen met een tuin en of privé zwembad is regelmatig onderhoud nodig. In de regel is dit 1 tot 2 keer per week voor zwembaden en 1 keer per week voor de tuin. Huurder is verplicht om de onderhoudsmensen volledige toegang te geven indien nodig.     

6.19 Tuin- en zwembadinstallaties - Het is Huurder niet toegestaan zelf de technische installatie van het zwembad te bedienen, en evenmin indien aanwezig de warmtepomp of andere verwarming van het zwembad. Als er problemen zijn met het zwembad (bijv. zwembad wordt groen, zuiveringsinstallatie of verwarming werken niet goed) dient Huurder de Verhuurder / Beheerder van de Accommodatie hiervan terstond op de hoogte te stellen, zodat schade wordt voorkomen. Het is eveneens niet toegelaten het automatische irrigatiesysteem van de tuin en de gazonrobotmaaier - indien aanwezig - te bedienen.      


7. Klachten en reclamaties   

7.1 Ter plaatse melden - Een klacht over de Accommodatie dient Huurder altijd binnen 24 uur na het constateren of ontstaan daarvan, rechtstreeks te melden aan Verhuurder of Beheerder zodat deze in de gelegenheid zijn het probleem op te lossen. Huurder dient Verhuurder altijd daartoe in de gelegenheid te stellen en daartoe toegang te verlenen tot de Accommodatie.   Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, dient Huurder onmiddellijk Villa.nl hiervan op de hoogte te stellen. Villa.nl kan dan een passende oplossing voorstellen, mits deze oplossing redelijkerwijs haalbaar is en geen buitensporige kosten met zich meebrengt. Indien Huurder Villa.nl niet onmiddellijk op de hoogte stelt van het feit dat de villa niet aan zijn/haar verwachtingen voldoet, verliest de gast het recht op schadevergoeding.      

7.2 Klacht - Als de tekortkoming van dien aard is dat deze ernstige gevolgen heeft voor de rest van het verblijf en het niet mogelijk is een oplossing of alternatief te vinden, heeft Huurder de mogelijkheid de reisovereenkomst te ontbinden en heeft hij/zij, indien van toepassing, recht op, naar keuze van Villa.nl, een inhouding op de reissom of een schadevergoeding.    Als Villa.nl niet binnen een redelijke termijn een passende oplossing biedt, heeft Huurder het recht om een schriftelijke klacht in te dienen binnen 2 weken na terugkomst. Na het verlopen van deze termijn vervalt zijn/haar recht op reclamatie. Deze klacht dient alle ter zake doende gegevens te vermelden en vergezeld te zijn van bewijzen in de vorm van getuigenverklaringen en/of foto’s.       


8. Aansprakelijkheid/Beperking aansprakelijkheid    

8.1 Recht op schadevergoeding - Als het verblijf niet in overeenstemming is met de reisovereenkomst, kan de gast recht hebben op schadevergoeding, tenzij de schade te wijten is aan de volgende oorzaken: -verwijtbaar handelen of nalaten van de gast of van een met hem/haar meereizende persoon; -onvoorzienbare of onvermijdelijke tekortkomingen van derden; -onvermijdbare, buitengewone omstandigheden.    

8.2 Externe factoren - Externe factoren, overmacht en bijzondere regionale factoren zoals de aanwezigheid van insecten, loslopende dieren, gure weersomstandigheden of de toestand van de openbare weg, geven Huurder niet het recht om een vordering tegen Villa.nl in te stellen.    

8.3 Beperking aansprakelijkheid - De aansprakelijkheid van Villa.nl voor schade die voortvloeit uit een tekortkoming in de nakoming van de contractuele verplichtingen of met betrekking tot zaakschade is beperkt tot maximaal 1,25 maal de huursom, met uitzondering van, onder voorbehoud van in die gevallen waarin een beperking van de aansprakelijkheid voor aanspraken op bijvoorbeeld lichamelijk letsel niet is toegestaan.        


9. De persoonsgegevens   

9.1 Persoonsgegevens van Huurder – Villa.nl behandelt de gegevens van Huurder vertrouwelijk. Deze worden enkel gebruikt door Villa.nl en de beheerder, nodig voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.       


10.  Voorschriften over paspoorten, visa, gezondheid, douane en vreemde valuta    

10.1. Naleving – Huurder is persoonlijk verantwoordelijk voor de naleving van de geldende voorschriften voor de landen van binnenkomst en vertrek, evenals de gezondheidsvoorschriften, paspoort- en visumvoorschriften en de voorschriften voor de toelating van huisdieren.  De ambassades/consulaten in de landen die worden bezocht, zullen eveneens informatie verschaffen. Alle boetes die Huurder oploopt als gevolg van het niet naleven van deze voorschriften, in het bijzonder de betaling van annuleringskosten, zijn voor rekening van Huurder.       


11. Forum- en rechtskeuze In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen leverancier en opdrachtgever of cliënt worden beslecht door de bevoegde rechter van het land en de regio waar de verhuurder is gevestigd. De huurder heeft het recht gedurende een maand nadat verhuurder zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter. Het door de huurder opgegeven adres mag zonder tegenbericht door de verhuurder als juist worden beschouwd. Elke overeenkomst tussen verhuurder en huurder is onderworpen aan het Internationale recht.         


Contractpartij: Villa Vakantiewoningen BV Kerkstraat 45-C 6883HS Velp Nederland