Tekst melding

Tijdelijk telefonisch niet bereikbaar

Villa Vakantiewoningen B.V. logo
Villa Vakantiewoningen B.V.
villa-vakantie-woningen
villa-vakantie-woningen
villa-online-boeken
villa-online-boeken
vakantiewoningen-frankrijk
vakantiewoningen-frankrijk
persoonlijk-bezochte-villas
persoonlijk-bezochte-villas

De mooiste villa's in Frankrijk!

Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

Artikel 1 - Begripsverklaringen. In deze huurvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Villa Vakantiewoningen: Villa Vakantiewoningen bv, de onderneming die aan één of meerdere personen tegen betaling accommodatie aanbiedt.
 2. Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij Villa Vakantiewoningen zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden accommodatie.
 3. Huurder(s):
  • de wederpartij van Villa Vakantiewoningen;
  • degene te wiens behoeve en met wiens instemming de huurovereenkomst is afgesloten, of
  • degene die, overeenkomstig artikel 10 van deze voorwaarden, in de plaats is getreden van de oorspronkelijke wederpartij van Villa Vakantiewoningen.
  • Wederverkoper: de persoon die of het bedrijf dat - eventueel - tussen huurder(s) en Villa Vakantiewoningen bemiddelt bij het sluiten van een huurovereenkomst. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Artikel 2 - Totstandkoming huurovereenkomst

 1. De huurovereenkomst komt tot stand zodra de huurder(s) het aanbod van Villa Vakantiewoningen heeft/hebben geaccepteerd. Deze acceptatie kan zowel mondeling als schriftelijk en zowel rechtstreeks als via bemiddeling van een wederverkoper plaatsvinden.
 2. Het aanbod van Villa Vakantiewoningen is vrijblijvend en kan zonodig door Villa Vakantiewoningen worden herroepen. Deze herroeping kan geschieden tot maximaal 48 uur na aanvaarding door de huurder(s).

Artikel 3 - Betaling

 1. Direct na het totstandkomen van de huurovereenkomst dient een aanbetaling te worden gedaan die gelijk is aan 35% van de totale overeengekomen huur-/reissom, met een minimum van € 250,- per accommodatie, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het restant van de huur-/reissom dient uiterlijk 6 weken vóór de dag van vertrek te zijn bijgeschreven op één van de bankrekeningen van Villa Vakantiewoningen/de wederverkoper, danwel contant bij Villa Vakantiewoningen/de wederverkoper zijn voldaan, ten bewijze waarvan een voor ontvangst getekende rekening/kwitantie moet kunnen worden overlegd.
 3. Bij niet tijdige betaling kan - na sommatie en na verstrijking van de in de sommatie gestelde termijn - de huurovereenkomst door of namens Villa Vakantiewoningen met onmiddellijke ingang worden opgezegd; in voornoemd geval zullen de annuleringsvoorwaarden zoals gesteld in artikel 11 van toepassing zijn.
 4. Indien de huurovereenkomst binnen 6 weken voor vertrek tot stand komt, dient direct de gehele huur-/reissom te worden voldaan.

Artikel 4 - Huursom

 1. De gepubliceerde huursom geldt per accommodatie, tenzij anders aangegeven. Bij de huursom inbegrepen zijn de diensten en voorzieningen die eveneens in de catalogus zijn vermeld.
 2. De in de catalogus gepubliceerde huursom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze Villa Vakantiewoningen bekend waren ten tijde van publicatie. Mochten zich tussen het tijdstip van verschijnen van de catalogus en het tijdstip van vertrek wijzigingen voordoen in de prijzen, heffingen en belastingen, dan is Villa Vakantiewoningen gerechtigd om tot 20 dagen voor de aanvang van de reis de huursom te verhogen. Villa Vakantiewoningen zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de huursom, tenzij dit in verband met de daaraan verbonden kosten in redelijkheid niet van Villa Vakantiewoningen gevraagd kan worden.

Artikel 5 - Waarborgsom

 1. Voorafgaande aan het verblijf in de bij Villa Vakantiewoningen gehuurde accommodatie dient/dienen de huurder(s) een waarborgsom aan de sleutelhouder of eigenaar/verhuurder te verstrekken. Deze waarborg is een zaak tussen huurder(s) en eigenaar/verhuurder en valt buiten de huurovereenkomst tussen huurder(s) en Villa Vakantiewoningen. De waarborgsom wordt doorgaans bij vertrek weer gerestitueerd onder eventuele aftrek van kosten voor door huurder(s) aangebrachte schade of vermissing van de accommodatie toebehorende goederen. De eigenaar/verhuurder kan zich het recht voorbehouden om de waarborgsom later terug te storten, danwel terug te zenden. Villa Vakantiewoningen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor heffing c.q. terugbetaling van de waarborgsom, al dan niet onder aftrek van kosten.
 2. Villa Vakantiewoningen kan de waarborgsom ten behoeve van de eigenaar in ontvangst nemen. Villa Vakantiewoningen heeft terzake geen enkele zeggenschap en is gehouden om de waarborgsom op eerste verzoek aan de eigenaar ter beschikking te stellen. Na de verblijfsperiode kan deze waarborgsom pas na toestemming van de eigenaar aan huurder(s) worden terugbetaald. Te dien aangaande aanvaardt Villa Vakantiewoningen dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 6 - Bijkomende kosten

Eventuele ‘bijkomende kosten’ - zoals de kosten voor schoonmaak, toeristenbelasting, telefoongebruik, etc. - kunnen ter plaatse aan de sleutelhouder of eigenaar/verhuurder danwel via Villa Vakantiewoningen worden voldaan. Villa Vakantiewoningen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tussentijdse wijzigingen in de vermelde bedragen.

Artikel 7 - Informatie.

 1. Alle benodigde gegevens voor het sluiten van de huurovereenkomst en de uitvoering daarvan zullen door de huurder(s) en de eventuele reisgenoot/reisgenoten aan Villa Vakantiewoningen danwel de wederverkoper worden verstrekt.
 2. Bij vertrek naar, terugkomst uit en gedurende het verblijf in het gehuurde object dient/dienen de huurder(s) in het bezit te zijn van de benodigde (reis) documenten, zoals een geldig paspoort, een toeristenkaart (waar toegestaan) en eventueel rijbewijs en groene kaart.
 3. Indien huurder(s) de reis niet (geheel) kan/kunnen maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn/hun rekening.
 4. Villa Vakantiewoningen zal huurder(s) informatie verstrekken over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringsverzekering en een reisverzekering.

Artikel 8 - Reisbescheiden

Villa Vakantiewoningen zal ervoor zorgdragen dat de reisbescheiden uiterlijk 14 dagen voor de vertrekdatum aan de huurder(s) worden toegezonden; mocht om gewichtige redenen deze termijn moeten worden overschreden, dan zal Villa Vakantiewoningen dit tijdig aan huurder(s) bekendmaken.

Artikel 9 - Wijzigingen door de huurder(s).

 1. Iedere verlangde afwijking van of toevoeging aan het aanbod van Villa Vakantiewoningen vereist de nadrukkelijke schriftelijke instemming van Villa Vakantiewoningen.
 2. Tot 28 dagen vóór de eerste dag van het geboekte verblijf kan/kunnen huurder(s) wijziging in de huurovereenkomst verzoeken. Deze wijziging zal voor zover mogelijk worden aangebracht. Voorwaarde hierbij is, dat de huurder(s) de gewijzigde huursom voldoet/voldoen conform de regeling zoals genoemd in artikel 3, eventueel onder aftrek van reeds betaalde gelden. Huurder(s) is/zijn voorts gehouden de wijzigingskosten ad € 40,- per boeking plus eventuele, voor de verlangde afwijking of toevoeging gemaakte communicatiekosten zoals telefax, telefoon- en telexkosten, te betalen.
 3. Over de verzochte wijziging als genoemd in lid 1 zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal mondeling of schriftelijk worden toegelicht.
 4. Vanaf 28 dagen vóór de eerste dag van het geboekte verblijf zal wijziging niet mogelijk zijn.
 5. Wanneer een verzoek om een wijziging, als bedoeld in lid 1, wordt afgewezen en huurder(s) handhaaft/ handhaven desondanks zijn/hun verzoek tot wijziging, dan zal dit door Villa Vakantiewoningen als een annulering van de reisovereenkomst worden beschouwd en zullen de annuleringsvoorwaarden, overeenkomstig artikel 11 van toepassing zijn.

Artikel 10 - In-de-plaatsstelling.

 1. Mocht(en) één huurder of meerdere huurders verhinderd zijn aan de reis deel te nemen, dan kan/kunnen deze huurder(s) op verzoek worden vervangen door een andere persoon c.q. door andere personen; hierbij gelden de in lid 2 vermelde voorwaarden.
 2. Voorwaarden ten aanzien van de in lid 1 bedoelde in-de-plaatsstelling:
  • de andere persoon (personen) voldoet/voldoen aan alle voorwaarden, die aan de huurovereenkomst verbonden zijn en daaruit voortvloeien.
  • het verzoek dient uiterlijk 7 dagen vóór de eerste dag van het geboekte verblijf te zijn ingediend, danwel zoveel eerder dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht c.q. uitgevoerd.
  • voorwaarden van overige bij de uitvoering betrokken dienstverleners mogen niet conflicteren met de in-de-plaatsstelling.
  • De huurder(s) en plaatsvervanger(s) van de oorspronkelijke huurder(s) is/zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Villa Vakantiewoningen voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom alsmede de verdere kosten die volgens deze huurvoorwaarden voor rekening van de huurder(s) komen.

Artikel 11 - Annulering door huurder(s).

 1. Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder(s), worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
  • bij annulering tot 8 weken vóór de eerste dag van het geboekte verblijf: het aanbetalingsbedrag;
  • bij annulering vanaf 8 weken vóór de eerste dag van het geboekte verblijf: het volledige factuurbedrag.
  • Wanneer meerdere huurders gezamenlijk een verblijf in één accommodatie hebben geboekt en hiervoor meerdere huurovereenkomsten zijn afgesloten, geldt annulering door één van de huurders als annulering van alle huurovereenkomsten, zodat door alle huurders de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.
  • Indien de overblijvende huurders de huurovereenkomsten in stand willen houden en dit schriftelijk aan Villa Vakantiewoningen kenbaar maken, is dit mogelijk onder de voorwaarde, dat de overblijvende huurders de totale huursom betalen conform het bepaalde in artikel 3.
  • Indien de overblijvende huurders een nieuwe huurovereenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie willen aangaan, worden de voor de overblijvende huurders ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men). Het totaalbedrag van annuleringsgeld en verhoogde huursom(men) zal het totaal van de huursommen voor de oorspronkelijke huurders nooit te boven gaan.

Artikel 12 - Opzegging door Villa Vakantiewoningen.

 1. In het geval van gewichtige of buitengewone omstandigheden (brand, natuurrampen, oorlogsgeweld, etc.) kan Villa Vakantiewoningen de huurovereenkomst opzeggen, hetgeen direct aan huurder(s) zal worden meegedeeld.
 2. Villa Vakantiewoningen zal in geval van annulering als genoemd in lid 1 trachten een alternatief aan te bieden in de vorm van een gelijkwaardige accommodatie. Is dit niet mogelijk, of accepteert/accepteren de huurder(s) het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van de volledige huursom plaatsvinden. Enige andere schade ten gevolge van de annulering zal niet door Villa Vakantiewoningen worden vergoed.
 3. Opzegging wegens over- of dubbelboeking wordt Villa Vakantiewoningen toegerekend.

Artikel 13 - Wijziging door Villa Vakantiewoningen.

 1. Villa Vakantiewoningen heeft het recht de huurovereenkomst te wijzigen bij omstandigheden als bedoeld in artikel 12, lid 1.
 2. Indien bij aankomst van huurder(s) in de accommodatie blijkt, dat een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend, dan zal Villa Vakantiewoningen zich inspannen om passende, alternatieve regelingen te treffen.
 3. Als een wijziging Villa Vakantiewoningen kan worden toegerekend en huurder(s) hierdoor schade lijdt/lijden, is Villa Vakantiewoningen verplicht die schade te vergoeden; het schadebedrag zal de totale huursom echter nimmer te boven gaan. Wijzigingen door over- of dubbelboeking worden Villa Vakantiewoningen toegerekend. Indien de oorzaak van de wijziging aan huurder(s) kan worden toegerekend, komen de kosten hiervan voor rekening van huurder(s).

Artikel 14 - Aansprakelijkheid.

 1. Huurder(s) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
 2. Villa Vakantiewoningen is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, zulks met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 12, 13, 15, 16 en 17.
 3. Villa Vakantiewoningen is niet gebonden aan fouten en vergissingen in haar catalogus of andere publicaties.
 4. Villa Vakantiewoningen draagt geen verantwoordelijkheid voor journalistieke publicaties, teksten, foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover deze onder verantwoordelijkheid van derden wordt uitgegeven.

Artikel 15 - Overmacht en verlening van hulp en bijstand.

 1. Villa Vakantiewoningen is niet aansprakelijk voor het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst in geval van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het geval dat de door Villa Vakantiewoningen ingeschakelde dienstverleners, waarvan Villa Vakantiewoningen afhankelijk is, nalatig blijven.
 2. Villa Vakantiewoningen zal in moeilijkheden verkerende huurder(s) hulp bieden, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt.
 3. Is/zijn de tekortkoming(en) in de uitvoering van de huurovereenkomst aan Villa Vakantiewoningen toe te rekenen, dan zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Villa Vakantiewoningen komen; het schadebedrag zal de totale huursom echter nimmer te boven gaan. De kosten komen voor rekening van huurder(s) indien de oorzaak van de tekortkoming(en) aan de huurder(s) is/zijn toe te rekenen.

Artikel 16 - Uitsluiting en beperkingen aansprakelijk- heid Villa Vakantiewoningen.

 1. Villa Vakantiewoningen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, c.q. zou bestaan uit hoofde van een reis- en/of annuleringskostenverzekering.
 2. Indien Villa Vakantiewoningen jegens huurder(s) aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de huursom.
 3. De in lid 1 opgenomen uitsluiting en/of beperking van de aansprakelijkheid van Villa Vakantiewoningen geldt ook ten behoeve van werknemers van Villa Vakantiewoningen worden vergoed, de wederverkoper en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 17 - Verplichtingen van huurder(s).

 1. De huurder(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Villa Vakantiewoningen. Huurder(s) is/zijn, zowel jegens de eigenaar als jegens Villa Vakantiewoningen aansprakelijk voor de door hen veroorzaakte schade.
 2. Het is huurder(s) niet toegestaan, de accommodatie met meer personen te bewonen dan het maximale toegestane aantal, zoals genoemd in de omschrijving van de accommodatie. Overschrijding van dit aantal kan verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben, waarbij geen recht op schadevergoeding bestaat.
 3. Huurder(s) die zodanige hinder of last oplevert/opleveren of kan/ kunnen opleveren, dat een goede uitvoering van een verblijf in de gehuurde accommodatie daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan/kunnen door Villa Vakantiewoningen van (voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten, indien van haar in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van huurder(s), indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem/hen kunnen worden toegerekend.
 4. Huurder(s) is/zijn verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de huurovereenkomst, die ter plaatse door hem/hen wordt/worden geconstateerd, zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 24 uur na de constatering, schriftelijk of in andere passende vorm mee te delen aan de betrokken dienstverlener en/of aan Villa Vakantiewoningen of diens vertegenwoordiger ter plekke.

Artikel 18 - Rente en incassokosten.

De huurder(s) die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Villa Vakantiewoningen heeft/hebben voldaan, is/zijn over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand vertraging. Voorts is/zijn hij/zij gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke incassokosten, te stellen op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,-.

Artikel 19 - Reclames en geschillen.

Als een op de plaats van bestemming geconstateerde nalatigheid bij de uitvoering van de huurovereenkomst als bedoeld in artikel 17, lid 3 leidt tot een klacht, dan dient deze voor zover mogelijk op de plaats van bestemming en zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 24 uur na de constatering, schriftelijk of in andere passende vorm te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van Villa Vakantiewoningen, Villa Vakantiewoningen zelf of de verstrekker van de betrokken dienst, die direct zal streven naar passende oplossingen. Als indiening van een klacht niet mogelijk is wegens het ontbreken van een plaatselijke vertegenwoordiger, dient de klager onverwijld, en in ieder geval binnen 24 uur na de constatering, contact op te nemen met Villa Vakantiewoningen. Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, dient deze uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland opnieuw schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Villa Vakantiewoningen.

Villa Vakantiewoningen B.V. logo
Villa Vakantiewoningen B.V.
Aanmelden nieuwsbrief

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 1993 - 2020 Villa Vakantiewoningen B.V. | Alle rechten voorbehouden

Disclaimer | Privacy | Huurvoorwaarden | Site-Index | Sitemap

Designpro.nl | Z-IM